Slot booking

Windmolens

 

Bouw van 3 windmolens in Beringen, een mijlpaal in de geschiedenis van de firma Gheys

Begin 2015 werd in Beringen gestart met de voorbereidingen van de aanvraag voor het bouwen van drie windmolens, elk met een vermogen van 2,35 megawatt.

Bij een dergelijke bouwaanvraag komt heel wat kijken. Er moeten heel wat studies gebeuren om de mogelijke impact op het milieu na te gaan. De belangrijkste milieuaspecten, gerelateerd aan windturbines, betreffen de volgende factoren:

 • wonen (geluid- en slagschaduwhinder, veiligheid)
 • landschap
 • fauna en flora
 • water

Zo moet er nagegaan worden of de nieuwe windmolens (vooral ’s nachts) niet teveel geluidshinder zullen veroorzaken; dit geldt zowel voor de nieuwe windmolens op zich, alsook in combinatie met de reeds aanwezige windmolens in de buurt. Indien de geluidsnormen overschreden worden, kan de molen afgeremd worden om het geluid te verminderen.

Wat de slagschaduw betreft (dit is de schaduw van de draaiende wieken) dient er rekening gehouden te worden met eventuele slagschaduw op naburige gebouwen; deze moet beneden de geldende norm blijven. Elke windmolen is daarom uitgerust met een specifiek programma dat hiermee rekening houdt in functie van de stand van de zon en de windrichting.

Volgende beveiligingsinrichtingen in de turbines zorgen voor een optimale veiligheid:

 • een ijsdetectiesysteem dat de windturbines automatisch stillegt bij ijsvorming; wij lieten daarenboven nog extra bladverwarming aanbrengen om eventuele ijsvorming tot een minimum te beperken;
 • een bliksemafleidingssysteem;
 • een redunant remsysteem;
 • een online controlesysteem waarbij problemen onmiddellijk worden gedetecteerd en doorgegeven aan een controle-eenheid.

De windmolen levert elektriciteit vanaf een windsnelheid van 3m/seconde (zwakke wind). Bij windsnelheden vanaf 25 m/sec (zware storm) stelt de windmolen zichzelf uit de wind om eventuele schade te voorkomen.

Wat de impact op de omgeving betreft; uit de studies blijkt dat de bouw van onze windmolens geen schadelijke gevolgen zal hebben voor fauna, flora en water in de omgeving.

Begin 2020 zijn we dan eindelijk kunnen starten met de bouw van de windmolens. Na enige vertraging ten gevolge van de coronacrisis werden in september de molens in gebruik genomen.

Enkele cijfers:

 • de ashoogte van de molen bedraagt 99 meter;
 • de rotor heeft een diameter van 101 meter;
 • de tiphoogte van de molen is 149,5 meter;
 • de molens leveren per jaar een hoeveelheid elektriciteit die overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 3733 gezinnen.                                            

Elektriciteitsopwekking via windenergie vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van voor het milieu schadelijke gassen.

In vergelijking met de energieproductie vanuit een gascentrale levert de elektriciteitsopwekking via onze windmolens de volgende voordelen op:

 • een besparing van 3,1 miljoen kubieke meter gas per jaar;
 • een vermeden uitstoot van zwaveldioxide van 38,6 ton per jaar
  (zwaveldioxide is verantwoordelijk voor zure regen);
 • een vermeden uitstoot van stikstofoxiden van 17,1 ton per jaar
  (stikstofoxiden zijn verantwoordelijk voor zure regen);
 • een vermeden uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) van 7,7 ton per jaar
  (VOS zijn verantwoordelijk voor fijn stof, verzuring en klimaatverandering);
 • een vermeden uitstoot van koolstofdioxide van 8450 ton per jaar
  (koolstofdioxide is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde).

 

Door de bouw van de windmolens draagt de firma Gheys bij aan het behalen van de doelstelling van de Vlaamse regering om tegen einde 2020 13% van de energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Een project waar we terecht fier op mogen zijn!