Slot booking

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Groep Gheys steunt de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat. De klimaatveranderingen doen zich vandaag al wereldwijd voelen, de oceanen geraken steeds meer vervuild door plastics en de CO2 uitstoot neemt ook nog steeds toe.

Onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat wij als bedrijf naast onze economische activiteiten ook volop moeten durven inzetten op het welzijn van mens en milieu. Niet alleen onze strategische beslissingen worden door deze waarden beïnvloed, ook bij de dagelijkse werking wordt rekening gehouden met de sociale impact en de gevolgen voor het milieu.

Naast investeringen in alternatieve energiebronnen, moderniseert Groep Gheys voortdurend haar wagenpark en worden diverse initiatieven uitgerold met als doel tot een significante vermindering van (plastic)vervuiling, afval en CO2 uitstoot te komen.

Groep Gheys steunt als lid van Cefic het Responsible Care programma, heeft het ‘Operation Clean Sweep’ Charter van PlasticsEurope ondertekend en is daarbij lid van de ‘Antwerp Zero Pellet Loss Task Force’.

Op deze wijze wil Groep Gheys haar verantwoordelijkheid nemen in het behoud van onze aarde.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Elektriciteitsverbruik

BLC Beringen is de grootste verbruiker van elektriciteit binnen Groep Gheys. Naast de aandrijving van de verpakkings- en verbulkingsinstallaties wordt elektriciteit ook gebruikt bij de aansturing van de 2 nieuwe halfautomatische magazijnen.

Onze aanpak
 • Groep Gheys investeerde in de bouw van 3 windmolens op de terreinen van BLC Beringen. Deze voorzien in ongeveer 70 % van de eigen elektriciteitsbehoefte. De overige 30% wordt ‘groen’ gekocht.
 • Nieuw aangeschafte heftrucks en reach stackers zijn voorzien van een elektromotor in plaats van de traditionele gasaandrijving. Dit geeft een reductie van 48% CO2 emissie.
 • De magazijnen en siloparken worden uitgerust met LED-verlichting wat een verminderd verbruik van respectievelijk 45% en 61% vertegenwoordigt.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Afval

Het verbulken van pellets resulteert in heel wat rest aan plastic en kartonnen verpakkingsmateriaal dat niet meer herbruikbaar is.

Onze aanpak
 • Verbruikt karton en plastic wordt apart opgeslagen om nadien door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd te worden.

Bij het verbulken en verpakken gaan er altijd pellets verloren. Deze kunnen daarbij ook verspreid geraken over de werkvloer.

Onze aanpak
 • Wij werken voortdurend aan slimme oplossingen en verbeteringen aan bestaande installaties om zo weinig mogelijk pellets verloren te laten gaan.
 • Daarnaast investeren we in reinigingsuitrusting om het verloren gegane gedeelte zo efficiënt mogelijk te verzamelen en te recycleren.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Recyclage

We genereren afval dat gerecycleerd en/of hergebruikt kan worden.

Onze aanpak
 • We werken maximaal samen met gespecialiseerde bedrijven die ons afval recycleren of hergebruiken voor andere toepassingen. Jaarlijks gaat het momenteel om 14500 pallets, 427 ton verpakkingsmaterialen, 138 ton plastics, 10 ton metalen en 1943 ton diverse afvalstoffen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Waterverbruik

Belgian Cleaning Center -de spoelhal van Groep Gheys- verbruikt gemiddeld 230 m3 water per week bij het spoelen van bulken. In de truck-wash meten we een gemiddeld wekelijks verbruik van 15m3.

Onze aanpak
 • BCC is uitgerust met een eigen waterzuiveringsstation waar het verbruikte water gezuiverd wordt tot drinkwaterkwaliteit.
 • In de tank-cleaning en de truck-wash wordt maximaal gebruik gemaakt van hemelwater dat opgevangen wordt in een aparte opslagtank.
 • De waterafvoer op de terreinen van BLC Beringen is uitgerust met olie- en pelletfilters omdat we ernaar streven om enkel zuiver water in het openbaar rioolstelsel te lozen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Transport

De ecologische impact van transport op mens en milieu is een vaststaand feit.

Onze aanpak
 • Een doorslaggevende factor bij de aankoop van nieuwe trekkers is het brandstofverbruik. Door de keuze voor het ‘best-in-class’ merk slagen we erin een minderverbruik van 7% brandstof te noteren.
 • Een andere factor waar bij de aankoop van nieuwe trekkers rekening mee wordt gehouden is de onderhoudsfrequentie. Hierdoor hebben we het verbruik van motorolie met 39% kunnen verminderen. De afvalolie wordt opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf die deze recycleert.
 • We rijden zoveel mogelijk met volle vrachtwagens, dit zowel voor de heen- als de terugritten.
 • We bieden onze klanten de mogelijkheid om hun containers met een binnenschip uit de haven van Antwerpen naar onze logistieke centra te transporteren. Door te kiezen voor containertransport via binnenvaart wordt een vermindering van 50% op brandstof en CO2-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van wegtransport.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Samenwerking met onderaannemers

Transport Gheys werkt samen met enkele onderaannemers waarin we het volste vertrouwen stellen. Zij rijden onder de vlag van Gheys en staan mee garant voor onze goede naam als betrouwbare transportpartner.

Onze aanpak
 • Al onze onderaannemers worden gescreend op verschillende criteria alvorens een langdurige samenwerking wordt gestart. Om als geprefereerde onderaannemer beschouwd te worden dienen zij zich ook akkoord te verklaren met onze business values en deze ook zelf uit te dragen in hun bedrijf.
 • We moedigen hen aan om een eigen MVO-programma op te zetten en het OCS- charter mee te ondertekenen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Gelijke kansen

Bij Gheys krijgt iedereen dezelfde kansen ongeacht nationaliteit, geslacht of geloof.

Onze aanpak
 • Door ons aanwervingsbeleid zijn er nagenoeg evenveel dames als heren met een administratieve functie werkzaam bij Gheys. Bij de operators en de chauffeurs heeft 1 op de 4 een allochtone achtergrond.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys

Liefdadigheid

Gheys ziet het als haar taak om de zwakkeren en behoeftigen in de samenleving helpen.

Onze aanpak
 • Groep Gheys ondersteunt tal van lokale initiatieven zoals de Truckers voor Kinderen, de Witte Mol en schenkt afgeschreven ICT-materialen aan plaatselijke scholen.
 • Daarnaast steunt Gheys verschillende zorgcentra en NGO’s waaronder Rode Kruis Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen en de voedselbank.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gheys